Om vi inte är överens

Vår målsättning är att ha nöjda kunder och vi prioriterar dialogen med dig som kund.

I första hand: Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende eller hur du blivit bemött kan du vända dig till den som handlagt ärendet, det är oftast tillräckligt för att situationen ska klaras upp. För snabbast service avseende ditt klagomål, ber vi dig ange ditt namn och skadenummer (alt. försäkringsnummer) samt vad du är missnöjd med. Du finner ditt skadenummer samt kontaktuppgifter i ditt beslutsbrev.

I andra hand: Vi rekommenderar att du i första hand följer anvisningarna enligt ovan; det är ofta tillräckligt för att situationen ska klaras upp. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du begära en prövning av ditt ärende i Moderna Försäkringars Överprövningsnämnd genom att vända dig till Klagomålsansvarig. Glöm inte att beskriva vad det är i Modernas beslut som du anser är fel.

Du når Klagomålsansvarig på följande vis:

För snabbast hantering: Använd klagomåls-formuläret 

Andra kontaktvägar:
klagomalsansvarig@modernaforsakringar.se

Vill du hellre skriva ett brev är adressen:

Moderna Försäkringar
Klagomålsansvarig 
Box 7830
103 98 Stockholm

OBS! Bifoga skadenummer. Om det saknas bifogar du försäkringsnummer. Och om det också saknas bifogar du personnummer.

Moderna Försäkringars Överprövningsnämnd

Nämnden är fristående från skade- och säljorganisationen och består av en jurist som är ordförande och en kundombudsman. Nämnden prövar både konsument- och företagsärenden och sammanträder ungefär varannan vecka. Du kan inte personligen närvara vid nämndsammanträdet men Kundombudsmannen har till uppgift att ta till vara dina intressen och framföra dina synpunkter.

De flesta ärenden kan prövas av nämnden men det finns några undantag, till exempel ärenden som inte först har omprövats på berörd avdelning och klagomål som inkommit mer än ett år efter att Moderna meddelat slutligt beslut i ärendet. Om du vill få ett ärende prövat av nämnden, kontakta Klagomålsansvarig enligt ovan. Prövningen är kostnadsfri.

Andra vägar för rådgivning och prövning

Du som är privatperson kan få rådgivning i frågor som rör försäkring eller skadereglering genom att kontakta:

 • Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om pension, försäkring och skadereglering men prövar inte tvister. Konsumenternas Försäkringsbyrå gör också oberoende jämförelser av privata försäkringar och tjänstepensioner.

  Kontakt

  0200-22 58 00
  Konsumenternas Försäkringsbyrå
  Box 24215
  104 51 Stockholm
  konsumenternas.se

 • Du som privatperson kan även vända dig till Konsumentverket och deras upplysningstjänst Hallå Konsument, eller den kommunala konsumentvägledningen för råd och hjälp. För att se vad just din kommun erbjuder, se din kommuns hemsida.

  Kontakt
   
  0771-525 525
  Hallå Konsument
  Box 48
  651 02 Karlstad
  www.hallakonsument.se

 • Nämnden för Rättsskyddsfrågor och Ombudskostnadsnämnden prövar ärenden som gäller rättsskyddsförsäkring.

  Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som gäller medicinsk bedömning i sjuk- och olycksfallsförsäkring eller hem- och reseförsäkring.

  Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd prövar ärenden som gäller ersättning för personskada inom ansvars- och överfallsförsäkring som reglerats på skadeståndsrättslig grund.

  För mer information om vilka ärenden Svensk Försäkrings Nämnden prövar se deras hemsida.

  08-522 787 20

  Svensk Försäkrings Nämnder
  Box 24067
  104 50 Stockholm
  info@forsakringsnamnder.se

  www.forsakringsnamnder.se.

 • Du som är privatperson har möjlighet att göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar kostnadsfritt tvister mellan företag och privatpersoner efter att företaget tagit slutlig ställning, förutsatt att tvisten rör mer än 2000 kr. Moderna garanterar att medverka vid prövningen och sedan följa ARNs beslut.

  Kontakt

  08-508 860 00

  Allmänna reklamationsnämnden
  Box 174, 101 23 Stockholm
  arn@arn.se

  www.arn.se

 • Om du är missnöjd med något du köpt på internet från ett företag baserat inom EU och du själv bor inom EU, kan du läsa mer om tvistlösning och gå vidare via länken http://ec.europa.eu/odr

Dispaschör eller allmän domstol

Prövning kan också ske hos dispaschör som är första instans vid rättslig prövning.
Det finns alltid möjlighet att väcka talan i allmän domstol. www.domstol.se

Rättsskydd vid tvist mot Moderna Försäkringar

Om du har en försäkring som innehåller ett rättsskyddsmoment kan detta rättskydd även komma att gälla vid en tvist mot oss. Rättsskyddsförsäkringen gäller under de förutsättningar som framgår av försäkringsvillkoren. Du måste särskilt ansöka om rättsskydd i det bolag där du har en rättsskyddsförsäkring.

Preskription - en sammanfattning av gällande lagregler

Försäkringsavtalslagen - gällande försäkringsfall som inträffat från och med 1 januari 2015 
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. 
Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till försäkringsbolaget inom den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket.
Om talan inte väcks enligt ovan angivna tidsfrister, går rätten till försäkringsskydd förlorad.

Försäkringsfall och skada som inträffat innan 1 januari 2015

Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning måste väcka talan mot försäkringsbolaget inom tre år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Annars går rätten till ersättning förlorad. Om anspråk har framställts till försäkringsbolaget inom denna tid, är fristen enligt första meningen alltid minst sex månader från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket.

Försäkringsgivare för Atlantica

Försäkringsgivare Moderna Försäkringar
Sveavägen 167
Box 7830 
103 98 Stockholm
08-684 12 000
www.modernaforsakringar.se

Bolagsverket
Org.nr. 516403-8662
Filial till Tryg Forsikring A/S
Erhvervsstyrelsen
CVR-nr. 24260666
Klausdalsbrovej 601
DK 2750 Ballerup, Danmark Moderna Försäkringar står under tillsyn av Finanstilsynet Danmark/Finansinspektionen. 
Momsregistreringsnummer: SE516403866201